Organic – ekologiczna herbata

Czy każda herbata jest ekologiczna? Otóż nie zawsze. Odpowiednią jakość herbaty gwarantuje najczęściej marka producenta lub oznaczenia odpowiednich organizacji, jak na przykład Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego. Jednym z takich oznaczeń jest „organic”. Słowo to określa herbatę produkowaną i przetwarzaną w sposób ekologiczny – według standardów Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego, w skrócie: IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements. Plantacje herbaciane, z których susz może uzyskać oznaczenie „organic”, powinny znajdować się w nieskażonym środowisku. W procesie produkcji nie używa się nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu roślin, dodatków chemicznych do żywności. Liście herbaciane przetwarza się w tradycyjny sposób, susz pakowany jest do ekologicznych opakowań. Ważny jest również sposób przechowywania produktu i transportu. W 1999 roku Chińska Akademia Nauk Rolniczych opracowała normy certyfikacyjne, określające herbatę ekologiczną (organic). Określa się w nich między innymi pochodzenie nasion i sadzonek herbaty (nie mogą być modyfikowane genetycznie), wymagania dotyczące gruntów rolnych, ich pH (od 4,5 do 6,5) oraz odległości plantacji od elementów mogących zanieczyścić glebę. W Chinach istnieją trzy jednostki certyfikacyjne: w Hangzhou, Nanjing i Pekinie. W Polsce nadzór i kontrolę w zakresie rolnictwa ekologicznego pełni Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), która określa w jakich przypadkach produkt może być nazywany „produktem ekologicznym” i zawierać w nazwie terminy związane z produkcją ekologiczną, ich pochodne lub wersje skrócone, jak np.: „bio”, „eko” używane samodzielnie lub łącznie. Zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, jeśli stosuje się ww. terminy to na etykiecie obowiązkowo umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, której kontroli podlega podmiot gospodarczy, który przeprowadził ostatnie działanie przygotowawcze. IJHARS kontroluje również import do polski żywności ekologicznej do Polski. System kontroli ma na celu zabezpieczenie interesów konsumentów i producentów w kraju oraz w UE poprzez zapewnienie, że produkty rolnictwa ekologicznego z państw trzecich tj. spoza Unii, spełniają wymagania obowiązujące na terenie Wspólnoty.